Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie wymagań technicznych, warunków przyłączania oraz współpracy mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań technicznych, warunków przyłączania oraz współpracy mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym. Projekt rozporządzenia jest realizacją upoważnienia zawartego w art. 9 ust. 4a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, z późn. zm.), które nakłada na ministra właściwego do spraw klimatu, działającego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw energii i ministrem właściwym do spraw gospodarki, obowiązek określenia:

  • wymagań technicznych w zakresie przyłączania mikroinstalacji do sieci oraz warunków jej współpracy z systemem elektroenergetycznym;
  • warunków przyłączania mikroinstalacji do sieci oraz trybu:
  1. wydawania warunków przyłączania dla tej instalacji,
  2. dokonywania zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji, o którym mowa w art. 7 ust. 8d.
Projekt rozporządzenia w załączniku nr 1 zawiera przepisy techniczne, o których mowa w § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.), jednak w związku z tym, że zawiera identyczne rozwiązania, jak rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wymagań technicznych, warunków przyłączania oraz współpracy mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym (notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 14 lipca 2021 r. pod numerem 2021/0451/PL), projekt procedowanego rozporządzenia nie wymaga  notyfikacji technicznej. Określenie wymagań technicznych w zakresie przyłączania mikroinstalacji oraz wzoru zgłoszenia mikroinstalacji – po dokonanej analizie uznano, że może ono mieć tożsame brzmienie z brzmieniem poprzednio obowiązującego rozporządzenia – zapewni wszystkim uczestnikom rynku niezmiennośc i jednolitość minimalnych wymagań technicznych i warunków przyłączania oraz współpracy mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12371456 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 19 kwietnia 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Skrócenie terminu opiniowania wynika z konieczności pilnego wydania rozporządzenia i tożsamości zawartych w nim regulacji z przepisami aktu poprzednio obowiązującego w tym zakresie.