Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie wzoru sprawozdań dotyczących realizacji planu łańcucha dostaw materiałów i usług

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru sprawozdań dotyczących realizacji planu łańcucha dostaw materiałów i usług.

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru sprawozdań dotyczących realizacji planu łańcucha dostaw materiałów i usług stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 43 ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Rozporządzenie określa wzór sprawozdania, który umożliwia wykazanie stopnia zaawansowania wykonania założeń, określonych w planie łańcucha dostaw materiałów i usług, o którym mowa w art. 42 ust. 1 ustawy offshore w czasie objętym tym sprawozdaniem. Przedłożenie przedmiotowych danych pozwoli administracji w sposób bardziej efektywny monitować działania wytwórców, a następnie odpowiednio programować polityki mające na celu zwiększanie udziału polskich przedsiębiorstw w zamówieniach na usługi i dostawy dla morskiej energetyki wiatrowej. Sprawozdania z realizacji planu stanowią kontynuację działań zmierzających do zwiększenia tzw. local content. Przedkładanie Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki (Prezes URE), sprawozdań z realizacji planu ma na celu weryfikację, czy wytwórcy energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych są zaangażowani w krajowy rynek przez cały okres realizacji inwestycji.

Celem projektowanego rozporządzenia jest ujednolicenie formy sporządzania sprawozdań, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy oraz ułatwienie analizy zamieszczonych w nich danych. Na gruncie ustawy przesądzono, że w rozporządzeniu określony zostanie jeden wzór dla trzech sprawozdań. Wynika to z faktu, że w każdym z nich przekazywany jest prawie taki sam katalog informacji i danych, zatem opracowywanie trzech niemal identycznych wzorów byłoby zbyteczne. Drobne różnice pomiędzy konkretnymi sprawozdaniami rozwiązano natomiast poprzez wprowadzenie do wzoru stosownych wyjaśnień w zakresie jego stosowania.

W celu zapewnienia prawidłowej i jednolitej sprawozdawczości udziału nakładów inwestycyjnych rekomenduje się wskazanie jakie podmioty należy rozumieć przez podmioty posiadające siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tj. podmioty posiadające siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prowadzące działalność produkcyjną lub usługową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub na obszarach morskich Rzeczpospolitej Polskiej, oraz ograniczenie się informacji na temat wszystkich umów i kontraktów o wartości nie mniejszej niż 10 000 000 PLN zawarte bezpośrednio między:

a) dostawcą towarów lub usług i wytwórcą,

b) dostawcą towarów lub usług i dostawcą, o którym mowa w lit. a,

c) dostawcą towarów lub usług i dostawcą, o którym mowa w lit. b.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych

Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12385200

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w wersji elektronicznej (edytowalnej), w terminie do dnia 29 maja 2024 r. na adres szkop@pracodawcy.pl. Uwagi należy wnieść w formie załączonej tabeli.