Projekt rozporządzenia MKiŚ zmieniającego rozporządzenie w sprawie maksymalnych wartości kosztów inwestycyjnych oraz kosztów operacyjnych wybudowania i funkcjonowania nowej porównywalnej jednostki kogeneracji

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie maksymalnych wartości kosztów inwestycyjnych oraz kosztów operacyjnych wybudowania i funkcjonowania nowej porównywalnej jednostki kogeneracji. Art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji nakłada na ministra właściwego do spraw energii obowiązek określenia, w drodze rozporządzenia, maksymalnych wartości kosztów inwestycyjnych oraz kosztów operacyjnych wybudowania i funkcjonowania nowej porównywalnej jednostki kogeneracji. Rozporządzenie uaktualnia wartości kosztów inwestycyjnych oraz kosztów operacyjnych wybudowania i funkcjonowania nowej porównywalnej jednostki kogeneracji, mające znaczenie dla kwalifikowania modernizowanych i znacznie modernizowanych jednostek kogeneracji do odpowiedniego poziomu wsparcia. Zwiększony pułap maksymalnych wartości kosztów inwestycyjnych oraz kosztów operacyjnych wybudowania i funkcjonowania nowej porównywalnej jednostki kogeneracji, umożliwią poszerzenie kręgu instalacji kwalifikującej się do wsparcia. Zaproponowane w rozporządzeniu maksymalne wartości kosztów zostały dostosowane do warunków rynkowych kosztów inwestycji i eksploatacji. Zaproponowano przepisy przejściowe uwzględniające wartości poniesionych kosztów inwestycyjnych modernizacji, o którym mowa w art. 37 ust. 2 pkt 13 lit. b ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej w odniesieniu do jednostki kogeneracji, dla której przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia została podjęta decyzja inwestycyjna dotycząca modernizacji. Wielkości określone w projekcie zmiany rozporządzenia zostały ustalone w oparciu o dane identyfikowane w sektorze skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, tak, aby mogły być one jak najbardziej adekwatne do uwarunkowań rynkowych oraz rzeczywistych danych odzwierciedlających proces budowy oraz funkcjonowania nowych jednostek kogeneracji. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12378105 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 30 października 2023 r. na adres szkop@pracodawcy.pl. Uwagi należy wnieść przy użyciu załączonej tabeli.