Projekt rozporządzenia MKiŚ zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, służące ochronie środowiska

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, służące ochronie środowiska. Celem zmiany rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, służące ochronie środowiska (Dz. U. poz. 597) jest zapewnienie możliwości udzielania pomocy na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, służące ochronie środowiska, w związku z wejściem w życie rozporządzenia Komisji (UE) 2023/1315 z dnia 23 czerwca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 651/2014 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. Projekt rozporządzenia  ma na celu umożliwienie kontynuacji udzielania pomocy na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, służące ochronie środowiska, na podstawie programu pomocowego oraz zapewnienie ciągłości udzielania pomocy publicznej na ochronę środowiska ze środków pozostających w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W projekcie rozporządzenia przewiduje się następujące zmiany rozporządzenia MKiŚ: – zmieniono przepisy § 6 modyfikując zasady zwiększania dopuszczalnej intensywności pomocy (ust. 2) i wprowadzając zakaz łączenia poszczególnych przypadków zwiększania tej intensywności (ust. 3), – w § 8 ust. 2 podniesiono progi całkowitej wartości pomocy dla przedsiębiorcy na jeden projekt, przy przekroczeniu których pomoc wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej. W § 2 projektu rozporządzenia wprowadzono przepis przejściowy przewidujący stosowanie warunków określonych w niniejszym rozporządzeniu do wniosków o udzielenie pomocy złożonych i nierozpatrzonych przed jego wejściem w życie. Ma on umożliwić udzielenie wsparcia przedsiębiorcom, którzy złożyli wnioski przed wejściem w życie projektowanego rozporządzenia. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12378700 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w wersji elektronicznej (edytowalnej), w terminie do dnia 20 listopada 2023 r. na adres szkop@pracodawcy.pl. Uwagi należy wnieść przy pomocy załączonej tabeli.