Projekt rozporządzenia MRiT w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług. Obowiązek wydania rozporządzenia przez Ministra Rozwoju i Technologii wynika z konieczności wykonania upoważnienia ustawowego zawartego w dodawanym art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług. Ustawa stanowi implementację dyrektywy 98/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. w sprawie ochrony konsumenta przez podawanie cen produktów oferowanych konsumentom. Jest ona aktualnie nowelizowana w związku z koniecznością implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniającej dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta, tzw. „dyrektywa Omnibus”. Dyrektywa „Omnibus” ma na celu nowelizację czterech tytułowych dyrektyw chroniących interesy konsumenta, w tym dyrektywy o cenach. Przepisy dyrektywy będą implementowane do krajowego porządku prawnego w drodze ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw (UC86), która w art. 5 zmienia ustawę z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług m.in. przez doprecyzowanie sposobu uwidaczniania cen w przypadku zastosowania obniżek cen (zmieniony art. 4 ust. 2–5 projektu). Implementacja dyrektywy „Omnibus” wymaga wprowadzenia zmian w kilku ustawach konsumenckich. W ustawie o informowaniu o cenach towarów i usług wprowadzono następujące doprecyzowujące zmiany:

  1. Zmieniono definicję ceny jednostkowej towaru lub usługi (art. 3 ust. 1 pkt 2).
  2. Doprecyzowano sposób uwidaczniania cen w przypadku zastosowania obniżek cen (art. 4 ust. 2–5):
a) w każdym przypadku obniżenia ceny towaru lub usługi będzie wprowadzony obowiązek podania obok informacji o obniżonej cenie również informacji o najniższej cenie tego towaru lub usługi jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki (art. 4 ust. 2), b) w odniesieniu do towarów, które są oferowane do sprzedaży krócej niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie, trzeba będzie podać również informację o najniższej cenie tego towaru lub usługi, która obowiązywała w okresie od dnia oferowania tego towaru lub usługi do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki (art. 4 ust. 3), c) w przypadku towarów, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności będzie wprowadzony obowiązek podania informacji o obniżonej cenie oraz informacji o cenie sprzed pierwszego zastosowania obniżki (art. 4 ust. 4), d) analogiczne zasady uwidaczniania cen towarów i usług jak wskazane powyżej w lit. a-c będą obowiązywały także w reklamach, w których przedsiębiorca podaje cenę reklamowanego towaru lub usługi (art. 4 ust. 5). Doprecyzowano i uzupełniono także przesłanki, które należy uwzględnić przy nakładaniu kary na przedsiębiorcę naruszającego przepisy art. 4 dotyczące uwidaczniania cen, w tym również informowania o ich obniżkach (art. 6 ust. 3). Podstawa prawna: Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12361102 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 13 lipca 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.