Projekt rozporządzenia MSWiA w sprawie trybu przekazywania Policji osób lub przedmiotów odnalezionych na skutek wglądu do danych SIS, procedury postępowania w przypadkach ujawnienia tożsamości przywłaszczonej oraz sposobu i trybu współpracy organów z biurem SIRENE

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trybu przekazywania Policji osób lub przedmiotów odnalezionych na skutek wglądu do danych SIS, procedury postępowania w przypadkach ujawnienia tożsamości przywłaszczonej oraz sposobu i trybu współpracy organów z biurem SIRENE. Projekt rozporządzenia stanowi akt wykonawczy do ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS) oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1041, z późn. zm.) znowelizowanej ustawą z dnia … o zmianie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. …). Celem nowelizacji jest dostosowanie prawa krajowego do przywołanych wyżej rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE). Rozporządzenie określa tryb przekazywania Policji osób lub przedmiotów odnalezionych na skutek wglądu do danych SIS. Przewiduje się przesyłanie formularzy odnalezienia osoby lub przedmiotu. W § 3 projektu wyraźnie zaznaczono, że obowiązek raportowania do biura SIRENE okoliczności odnalezienia osoby lub przedmiotu będzie dotyczył trafień dokonanych przez krajowe organy w zakresie danych SIS wprowadzonych przez inne państwa. Przesyłanie informacji na temat krajowych rejestracji danych SIS będzie się odbywać bezpośrednio między organami krajowymi. Jest to rozwiązanie porządkujące przekazywanie informacji w odniesieniu do trafień uzyskiwanych na podstawie wpisów wprowadzonych do SIS przez organy innego państwa oraz organy krajowe. Informowanie biura SIRENE będzie prowadzone za pomocą formularzy elektronicznych (ustrukturyzowanego formularza). Wdrożenie wymiany elektronicznych formularzy stanowi przedmiot zaleceń Komitetu Ewaluacyjnego Schengen z 2019 roku, zostało także ujęte w planie działań zgodnie z przepisami art. 16 rozporządzenia Rady (UE) nr 1053/2013 z dnia 7 października 2013 r. w sprawie ustanowienia mechanizmu oceny i monitorowania w celu weryfikacji stosowania dorobku Schengen oraz uchylenia decyzji komitetu wykonawczego z dnia 16 września 1998 r. dotyczącej utworzenia Stałego Komitetu ds. Oceny i Wprowadzania w Życie Dorobku Schengen (Dz. Urz. UE L 295 z 6.11.2013, str. 27-37). Projekt określa zasady dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) w celu wglądu do danych SIS dla starostów – organów samorządowych właściwych w sprawach rejestracji pojazdów. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych (zawierający 5 załączników): https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12365508/katalog/12921654#12921654 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 27 października 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.