Projekt rozporządzenia RM w sprawie udostępniania informacji i danych niezbędnych do realizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie udostępniania informacji i danych niezbędnych do realizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących. Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 595) nakłada na organy administracji publicznej oraz inne podmioty wskazane w ustawie obowiązek do nieodpłatnego udostępniania inwestorowi – na jego uzasadniony wniosek – informacji i danych, do korzystania w związku z wykonywaniem zadań związanych z realizacją inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących. Z uwagi na wprowadzenie powołanego przepisu, zachodzi konieczność wydania aktu wykonawczego określającego zakres tych informacji i danych, wykaz rejestrów, ewidencji, wykazów i archiwów, z których będą udostępniane inwestorowi niezbędne dane na potrzeby wykonywania przez niego zadań związanych z realizacją inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących oraz wykaz podmiotów i organów je prowadzących, a także sposób i tryb udostępniania tych informacji i danych. Mając na względzie powyższe uwarunkowania konieczne jest wydanie rozporządzenia, w którym określone zostaną:

  • zakres informacji i danych niezbędnych do wykonywania przez inwestora zadań związanych z realizacją inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących;
  • listę rejestrów, ewidencji, wykazów i archiwów, z których są udostępniane informacje i dane;
  • wykaz podmiotów i organów prowadzących rejestry, ewidencje, wykazy i archiwa obowiązanych do przekazywania informacji i danych;
  • sposób i tryb udostępniania tych informacji i danych.
Należy przy tym zapewnić zarówno skuteczne pozyskiwanie informacji i danych oraz zgodność ich udostępniania z przepisami o ochronie danych osobowych i innych tajemnic ustawowo chronionych. Wprowadzenie preferencyjnych warunków dla inwestora w tym zakresie, pozwoli na redukcję kosztów inwestycyjnych oraz usprawnienie i przyśpieszenie procesu przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12374353 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 17 lipca 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Uwagi należy wnieść przy użyciu załączonej tabeli.