Projekt ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych oraz inwestycji towarzyszących

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych oraz inwestycji towarzyszących Magazynowanie energii stanowi kluczowy warunek transformacji energetycznej w kierunku energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii (OZE). Służy ono stabilizacji krajowych systemów energetycznych poprzez ograniczanie krótkoterminowych fluktuacji mocy źródeł OZE oraz wyrównywanie profilu ich pracy. Tym samym tkwi w nim doskonały potencjał inwestycyjny rozwoju energetyki rozproszonej, stanowiąc zarazem ekwiwalent rozbudowy sieci elektroenergetycznej i konieczności ponoszenia nakładów z tym związanych. Magazyny energii elektrycznej w postaci elektrowni szczytowo-pompowych nabierają również szczególnego znaczenia w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i konieczności szybkiego dostarczenia mocy do systemów energetycznych. W obecnym stanie prawnym brak jest unormowań zawartych w jednym akcie prawnym a dotyczących inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych. Przepisy dotyczące tej inwestycji są regulowane w wielu ustawach, m.in.: ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 oraz z 2022 r. poz. 88, 1557, 1783 i 1846), ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 oraz z 2022 r. poz. 1846), ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 oraz z 2022 r. poz. 1846), ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 2022 r. poz. 2373 i 23891029, 1260, 1261, 1783 i 1846), ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2022 r. poz. 672 i 1726), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. 2022 r. poz. 916 i 1726), ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. –- Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 i 2368 oraz z 2022 r. poz. 88, 258, 1075 i 1549) i innych. Projektowana ustawa wprowadza zmiany w poszczególnych obszarach regulowanych ustawami szczegółowymi. Celem projektu ustawy jest uporządkowanie i zebranie w jednym akcie prawnym przepisów dotyczących inwestycji w zakresie budowy elektrowni szczytowo-pompowych. Ustawa wprowadza uznawanie budowy elektrowni szczytowo-pompowej za inwestycję celu publicznego w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Ustawa oddaje ustalenie lokalizacji przedmiotowej inwestycji do decyzji wojewody na wniosek inwestora. Organem wyższego stopnia w stosunku do wojewody zostanie Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. W ustawie znajdują się regulacje dotyczące procedury uzyskiwania zgody na przedmiotową inwestycję jak i na rozbiórkę elektrowni szczytowo-pompowej. Do najważniejszych zmian wprowadzonych ww. ustawą należą:

  • potwierdzenie regulacją prawną wyłączenia z obowiązku posiadania taryfy magazynowania energii elektrycznej;
  • zniesienie podwójnego naliczania opłat sieciowych – taryfy dla energii elektrycznej w rozliczeniach z magazynami za świadczone usługi (przesyłania lub dystrybucji) zapewniają odliczenie od energii pobranej przez ten magazyn z sieci przedsiębiorstwa energetycznego, energii elektrycznej wprowadzonej do sieci tego przedsiębiorstwa z magazynu, w oparciu o wskazania układów pomiarowo-rozliczeniowych;
  • uzależnienie obowiązku uzyskania koncesji/wpisu do rejestru, od łącznej mocy zainstalowanej magazynu energii elektrycznej, bez względu na jego pojemność:
  • obowiązek wpisu do rejestru (OSD/OSP) magazynu o łącznej mocy zainstalowanej większej niż 50 kW,
  • obowiązek koncesjonowania magazynów o łącznej mocy zainstalowanej większej niż 10 MW;
  • zwolnienie z połowy opłaty za przyłączenie magazynu do sieci z jednoczesnym uregulowaniem w przepisach przejściowych spraw w toku (złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia, wniesienie zaliczki);
  • wprowadzenie możliwości pobierania energii z sieci przez magazyn będący częścią OZE bez utraty praw do certyfikatów i uprawnień wynikających z innych systemów wsparcia;
  • wprowadzenie obowiązków opomiarowania źródeł OZE i uzależnienie praw do certyfikatów i uprawnień wynikających z innych systemów wsparcia od prawidłowego opomiarowania magazynu;
  • zwolnienie z obowiązku przedstawiania świadectw pochodzenia do umorzenia, w tym z OZE, z kogeneracji oraz świadectw efektywności energetycznej, energii pobranej z sieci przez magazyn, w części która została następnie po jej zmagazynowaniu wprowadzona do sieci;
  • zwolnienie z opłaty przejściowej, z opłaty mocowej oraz opłaty kogeneracyjnej (w tych dwóch ostatnich przypadkach w części dot. zużycia energii elektrycznej na potrzeby magazynowania energii elektrycznej) magazynowania energii elektrycznej.
Ustawa zakłada jej wejście w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12365909 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu w terminie do 23 listopada 2022 roku na adres: szkop@pracodawcy.pl. Uwagi proszę wnosić w formie załączonej tabeli.