Projekt ustawy o zasadach nabywania uprawnień do obsługi maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zasadach nabywania uprawnień do obsługi maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. Podjęcie prac nad przygotowaniem projektu ustawy wynika z konieczności określenia w przepisach rangi ustawowej regulacji dotyczących nabywania uprawnień do obsługi maszyn i urządzeń technicznych przeznaczonych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. Obecnie regulacje w tym zakresie znajdują się w przepisach § 23–26 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 583, z późn. zm.). Kompleksowe uregulowanie kwestii związanych z nabywaniem uprawnień do obsługi maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, zwanych dalej „maszynami i urządzeniami technicznymi”, w szczególności uzupełni system prawa o przepisy w zakresie sprawdzania kwalifikacji i nabywania uprawnień. Projektowaną ustawą ma być objęta obsługa maszyn i urządzeń technicznych w związku z realizowanymi zadaniami wykonywanymi w ramach stosunku pracy, na podstawie umowy cywilnoprawnej lub w ramach wykonywania działalności gospodarczej. W związku z koniecznością zapewnienia profesjonalnej i bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń technicznych niezbędnym jest właściwe uregulowanie wymagań dotyczących nabywania uprawnień. Projekt ustawy przewiduje:

  1. wymagania w stosunku do osób obsługujących maszyny i urządzenia techniczne;
  2. zasady nabywania kwalifikacji do obsługi maszyn i urządzeń technicznych i prowadzenia szkoleń w tym zakresie;
  3. zasady sprawdzania kwalifikacji i potwierdzania uprawnień do obsługi maszyn i urządzeń technicznych;
  4. obowiązki związane z prowadzeniem wykazu uprawnień do obsługi maszyn i urządzeń technicznych.
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12366453 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu w terminie do 19 grudnia 2022 roku na adres: szkop@pracodawcy.pl. Uwagi należy przedłożyć w formie załączonej tabeli.