Projekt ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców.

Projektowana ustawa stanowi konsekwencję oceny funkcjonowania rozwiązań przewidzianych ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690, z późn. zm.), której dokonano na przestrzeni ostatnich kilku lat jej obowiązywania. Projekt ustawy jest elementem reformy KPO, jako komponent: A4.1. Efektywne instytucje na rzecz rynku pracy. Stanowi jedną z części kamieni milowych. Proces legislacyjny dotyczący projektu ustawy powinien zostać zakończony w 2022 r.

W związku z postulatami zgłaszanymi przez organizacje zrzeszające pracodawców i przez urzędy prowadzące postępowania w sprawach pracy cudzoziemców Minister Rodziny i Polityki Społecznej podjął inicjatywę zmian w przepisach dotyczących powierzania pracy cudzoziemcom, mających na celu usprawnienie procedur dotyczących powierzania pracy cudzoziemcom i zmniejszenie zaległości załatwiania spraw przez urzędy oraz ograniczenie występujących nadużyć. Jest to zgodne z utrzymaniem dotychczasowego podejścia, zgodnie z którym zasady dostępu cudzoziemców do rynku pracy powinny odpowiadać elastycznie na zmieniający się popyt na pracowników cudzoziemskich.

Projekt ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców będzie oparty na tych samych, podstawowych założeniach systemu przyjmowania cudzoziemców na rynek pracy, jakie są określone obecnie obowiązującymi przepisami (swobodny dostęp do  rynku pracy dla określonych grup cudzoziemców oraz ograniczone prawo do podejmowania i wykonywania pracy na warunkach określonych w udzielonym zezwoleniu na pracę lub zezwoleniu na pobyt czasowy w związku z pracą).

Wśród głównych zmian w stosunku do stanu obecnego należy wymienić: 1)  kompleksowe określenie zasad elektronicznej obsługi procesów związanych z zatrudnianiem cudzoziemców, pozwalającej efektywniej i szybciej prowadzić postępowania administracyjne, ograniczać nadużycia wobec cudzoziemców i przeciwdziałać negatywnym zjawiskom na rynku pracy, takim jak wypychanie Polaków z rynku pracy i zaniżanie standardów na rynku pracy; 2)  doprecyzowanie warunków udzielenia zezwolenia na pracę oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń; 3)  doprecyzowanie przepisów proceduralnych dotyczących oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (przekazanie oświadczenia wg właściwości, korekta oświadczenia, usunięcie niewykorzystywanego oświadczenia z obrotu prawnego).

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12364052 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu w terminie do 10 października 2022 roku  na adres: szkop@pracodawcy.pl.