Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym.

Projekt  ustawy o zmianie ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1984, z późn. zm.) został opracowany w celu zapewnienia wdrożenia:

1) reform określonych w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności, „KPO”, przyjętym przez Komisję Europejską w dniu 1 czerwca 2022 r., które zostały ujęte w ramach komponentu E Zielona, inteligentna mobilność:

E2.1 Zwiększenie konkurencyjności sektora kolejowego (kamień milowy nr: E15G, cel: ustanowienie aktu zmieniającego ustawę o transporcie kolejowym zapewniającego odporność przewoźników kolejowych – IV kwartał 2022 r.);

E2.3 Zwiększenie dostępności transportowej, bezpieczeństwa i cyfrowych rozwiązań (kamień milowy nr: E5L, wejście w życie aktu prawnego wprowadzającego zmiany praw pasażerów w zakresie wymogów dotyczących taboru kolejowego – IV kwartał 2022 r.);

2) przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/782 z dnia 29 kwietnia 2021 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (Dz. Urz. UE L 172 z 17.05.2021, str. 1), zwanego „rozporządzenie (UE) 2021/782”, do krajowego porządku prawnego.

Procedowana zmiana ustawy o transporcie kolejowym zapewnia wdrożenie reformy E2.1 KPO (Zwiększanie konkurencyjności sektora kolejowego, numer kamienia milowego: E15G) przez wprowadzenie przepisów, zgodnie z którymi w czasie stanu wyjątkowego, stanu klęski żywiołowej oraz stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, oraz w przypadku wystąpienia innych zdarzeń nadzwyczajnych, w celu usuwania ich skutków, zarządca infrastruktury, po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw finansów oraz ministrem właściwym do spraw transportu, będzie mógł nie pobierać części opłaty podstawowej związanej z rodzajem wykonywanych przewozów (mark-up) oraz opłaty rezerwacyjnej za niewykorzystanie przydzielonej zdolności przepustowej lub będzie mógł pobierać opłatę podstawową obniżoną o nie więcej niż 50% wysokości.

Reforma wprowadzana projektowaną regulacją ma na celu umożliwienie zarządcy infrastruktury obniżenia opłat za dostęp do infrastruktury i zrekompensowanie im obniżenia tych opłat. Działanie takie  przyczyni się do zmniejszenia kosztów ponoszonych przez przewoźników i zapewnienia utrzymania zdolności przepustowej w okresie zmniejszonego popytu na usługi, zapewnienia utrzymania konkurencyjności transportu kolejowego oraz uniknięcia spadku udziału tego sektora w transporcie w ww. stanach i innych zdarzeniach nadzwyczajnych. Powyższe zwolnienia z opłat lub ich części stanowić będą pomoc publiczną podlegającą  notyfikacji Komisji Europejskiej i będą mogły być udzielone zgodnie z postanowieniami zawartymi w decyzji Komisji Europejskiej wydanej w wyniku ich (zwolnień) notyfikacji.

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12364453

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu w terminie do 30 września 2022 roku  na adres: szkop@pracodawcy.pl.