Projekt ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw. Planowane w projekcie rozwiązania są wprowadzane w celu transpozycji regulacji prawnych dyrektywy Rady (UE) 2021/514 z dnia 22 marca 2021 r. zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania (Dz. Urz. UE L 104/1 z 25.03.2021; zwaną dalej: DAC7). Wprowadzane przepisy mają na celu intensyfikację działań w obszarze współpracy w zakresie wymiany informacji podatkowych w związku z ograniczoną dostępnością danych dotyczących dochodów uzyskanych przez podatników za pośrednictwem platform cyfrowych. Zidentyfikowane na poziomie unijnym przeszkody to brak właściwej skuteczności w zakresie pozyskiwania informacji o przychodach uzyskiwanych przez sprzedawców z działalności komercyjnej korzystających z pośrednictwa platform cyfrowych, ale także problem zbyt niskiej skuteczności współpracy administracji podatkowych państw członkowskich. Proponowane przepisy odpowiadają na te wyzwania poprzez stworzenie wspólnych, unijnych ram sprawozdawczości, które są niezbędne do zgłaszania dochodów uzyskiwanych za pośrednictwem platform cyfrowych. Celem zmian DAC7 jest udoskonalenie i rozszerzenie obowiązujących przepisów Dyrektywy Rady 2011/16/UE poprzez:

  • nałożenie na platformy obowiązku sprawozdawczego dotyczącego sprzedawców działających z pomocą tych platform,
  • zbudowanie mechanizmu wymiany informacji o sprzedawcach pomiędzy państwami członkowskimi oraz
  • poprawę obecnych mechanizmów współpracy między administracjami.
Dodatkowo w projekcie ustawy znalazły się przepisy rozszerzające lub korygujące niektóre inne instrumenty współpracy administracyjnej państw członkowskich (m.in. kontrole jednoczesne, wspólne kontrole) lub wyjaśniające wątpliwości prawne powstałe w związku z dotychczasową treścią przepisów (implementacja standardu „przewidywalnego związku”), a także zmian w przepisach związanych z wymogami dotyczącymi ochrony danych. Dodatkowo, projekt zmienia przepisy w zakresie automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowanych, m.in. w zakresie definicji pojęcia aktywa finansowe zawartych w słowniczku ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz. U. z 2021 r. poz. 626) z uwzględnieniem wytycznych Common Reporting Standard (CRS) oraz rozwiązań unijnych, a także zgodnie z rekomendacjami Global Forum. Raportowaniem będą objęci operatorzy platform, którzy udostępniają je sprzedawcom, umożliwiając tym samym dokonywanie transakcji: sprzedaży towarów, świadczenia usług, najmu środków transportu lub najmu nieruchomości lub ich części. Platformę należy rozumieć jako oprogramowanie, które umożliwia sprzedawcom łączność z innymi użytkownikami w celu wykonywania ww. czynności. Są to przede wszystkim strony internetowe lub ich części lub aplikacje (także mobilne). Jednocześnie za platformę nie jest uważane oprogramowanie umożliwiające wyłącznie przetwarzanie płatności, wystawianie przez użytkowników ogłoszeń, reklamowanie lub przekierowywanie na platformę. Celem projektowanej ustawy jest także wyeliminowanie wątpliwości związanych ze stosowaniem pierwotnie przyjętych rozwiązań legislacyjnych w ustawie o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami w kontekście:
  1. dyrektywy Rady 2014/107/UE z dnia 9 grudnia 2014 r. zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania, zwanej dalej „dyrektywą 2014/107/UE” (zasady wymiany informacji o rachunkach raportowanych);
  2. wytycznych Common Reporting Standard (CRS), do stosowania których Polska zobowiązała się w podpisanym w dniu 29 października 2014 r. wielostronnym porozumieniu właściwych władz w sprawie automatycznej wymiany informacji finansowych (Competent Authority Agreement, CAA), a także rekomendacji wynikających z przeglądu ram prawnych przeprowadzonych przez Ogólnoświatowe Forum do Spraw Przejrzystości i Wymiany Informacji dla Celów Podatkowych (Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes, dalej: „Global Forum”).
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12369201 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu w terminie do 27 lutego 2023 r. na adres: szkop@pracodawcy.pl.