Projekt rozporządzenia MF zmieniający rozporządzenie w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej jest dostosowane do rozwiązań zawartych w:

  • rozporządzeniu (WE) 184/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia  2005 r. w sprawie statystyki Wspólnoty w zakresie bilansu płatniczego, międzynarodowego handlu usługami i zagranicznych inwestycji bezpośrednich (Dz. Urz. UE L 35 z 8.02.2005, str. 23, z późn. zm.);
  • rozporządzeniu wykonawczym Komisji (WE) 601/2006 z dnia 18 kwietnia 2006 r.  w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 184/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie formatu i procedury przekazywania danych zmienionym rozporządzeniem (UE) 228/2014 z dnia 10 marca 2014 r. (Dz. Urz. UE L 106 z 19.04.2006, str. 7, z późn. zm.).
Potrzeba zmiany rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzenia bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 692) wynika z potrzeby objęcia obowiązkiem sprawozdawczym przedsiębiorców prowadzących działalność kantorową w zakresie zakupu i sprzedaży waluty ukraińskiej. Projekt zmiany rozporządzenia dotyczy:
  • objęcia obowiązkiem sprawozdawczym przedsiębiorców prowadzących działalność kantorową w zakresie zakupu i sprzedaży waluty ukraińskiej;
  • pozyskiwania danych umożliwiających ustalenie wartości zakupu i sprzedaży waluty ukraińskiej.
Projektowane zmiany polegają na zmianie w załączniku nr 10 formularza PZ-KAN poprzez wyodrębnienie waluty ukraińskiej spośród danych zawartych w pozycji „pozostałe waluty”. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12372170 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 19 maja 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.