Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań jakościowych dla wodoru

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań jakościowych dla wodoru (nr 918 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Klimatu i Środowiska).

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 3 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1315, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”. Opracowanie projektu rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla wodoru jest konieczne z uwagi na wejście w życie art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1642), zwanej dalej „ustawą zmieniającą”. Ustawa zmieniająca wprowadziła do ustawy nowe przepisy, które włączają wodór do polskiego systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw, co oznacza potrzebę przyjęcia niezbędnych regulacji dla wodoru, w tym dla wymagań jakościowych dla wodoru.

W związku z powyższym wymagania jakościowe dla wodoru muszą zostać określone, co umożliwi funkcjonowanie wodoru w systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw zgodnie z ustawą. W chwili obecnej w porządku prawnym brakuje aktu wykonawczego, który regulowałby wymagania jakościowe dla tego paliwa. Zgodnie z art. 22 pkt 4 ustawy zmieniającej przepisy dotyczące wodoru wejdą w życie od 1 stycznia 2023 r. By podmioty mogły realizować wprowadzone ustawą zmieniającą obowiązki niezbędne jest m.in. przyjęcie projektowanego rozporządzenia. Brak przyjęcia projektowanego rozporządzenia będzie oznaczało niemożność wypełnienia przez producentów wodoru wymagań wynikających z ustawy zmieniającej, co uniemożliwi badanie jakości wodoru i może przyczynić się do spowolnienia rozwoju stosowania tego paliwa w kraju. Brak określonych wymagań jakościowych w polskim porządku prawnym stanowi lukę i barierę dla rozwoju wodoru stosowanego w transporcie. Wprowadzany do obrotu wodór używany w transporcie musi być jakościowo zgodny z aktualną wiedzą i najlepszą techniką, tak by był bezpieczny w użyciu oraz nie stwarzał zagrożenia uszkodzeniem pojazdów, w których jest stosowany, zaś brak regulacji w tym zakresie nie daje takiej gwarancji.

Szczegóły dotyczące projektu ustawy zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: 

https://legislacja.gov.pl/projekt/12363359/katalog/12906660#12906660

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do dnia 28 sierpnia 2022 roku  (skrócony termin konsultacji publicznych – zgodnie z informacją Ministerstwa – został wyznaczony ze względu na pilną potrzebę wydania projektowanego rozporządzenia, które musi wejść w życie 1 stycznia 2023 r. ) w wersji edytowalnej, formie załączonej tabeli na adres: sekretariat@pracodawcy.pl.