projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane i centralnego rejestru ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane i centralnego rejestru ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie

Wydanie rozporządzenia zgodnie z upoważnieniem ustawowym określonym w art.88a ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane wypełnia obowiązek (spoczywający na ministrze właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa) określony w tym przepisie. Projektowane rozporządzenie uzupełnia obszerne regulacje ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (zob. art. 12 i 88a) dot. systemu e-CRUB, czyli systemu obsługującego centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane i centralny rejestr ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, oraz sposobu i zakresu przekazywania informacji przez organy samorządu zawodowego na potrzeby prowadzenia tych rejestrów.

Powyższe przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane dot. systemu e-CRUB wchodzą w życie z dniem 1 sierpnia 2022 r., jednak projektowane rozporządzenie może być wydane później – w ciągu 12 miesięcy od tego dnia (bowiem funkcjonowanie systemu e-CRUB może być oparte o dotychczasowe rozporządzenie wydane na podstawie art. 88a ust. 6 ww. ustawy). Taka możliwość wynika wprost z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1557). Przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, który obsługuje system e-CRUB, jest gotowy do wdrożenia tego rozporządzenia. Dlatego nie ma potrzeby wprowadzania szczególnego terminu dotyczącego wejścia w życie rozporządzenia.

Projektowane rozporządzenie określa: 1) zbiory danych uporządkowane w postaci kart, gromadzone w systemie e-CRUB; 2) sposób dokonywania wpisów w e-CRUB oraz dostępu do systemu; 3) 3) wzory formularzy, za pomocą których organy samorządu zawodowego mają przesyłać informacje w sprawie osób posiadających uprawnienia budowlane, uznane kwalifikacje i informacje o ukaraniu takich osób w zakresie odpowiedzialności zawodowej.

Szczegóły dotyczące projektu ustawy zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.gov.pl/projekt/12362404/katalog/12898196#12898196

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do dnia 10 sierpnia 2022 roku w wersji edytowalnej na adres: szkop@pracodawcy.pl. Uwagi proszę przekazać w formie tabeli (wzór tabeli w załączeniu).