Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie stawek opłaty za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będące opakowaniami

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie stawek opłaty za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będące opakowaniami. Projekt rozporządzenia stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 3c ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1903 oraz z 2023 r. poz. …) Projektowane rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska, wydane w porozumieniu  z Ministrem Finansów i Ministrem Rozwoju i Technologii, ma na celu określenie stawek opłaty, która będzie pobierana przez przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego, jednostki handlu hurtowego lub jednostki gastronomiczne, którzy wydają użytkownikom końcowym produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienione w załączniku 6 do ww. ustawy, będące opakowaniami lub napoje lub żywność pakowane przez tego przedsiębiorcę w te opakowania. Opłata będzie pobierana również przez przedsiębiorców pakujących i oferujących za pomocą urządzenia vendingowego (w tym umieszczonego także w miejscach innych niż ww. jednostki handlu) napoje lub żywność w wymienionych  w załączniku nr 6 do ww. ustawy produktach jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będących opakowaniami. Wysokość stawek opłaty ma na celu skuteczne zmniejszenie stosowania opakowań jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, z uwzględnieniem społecznie akceptowalnego poziomu tej stawki. Określone stawki obowiązują za wydanie jednej sztuki opakowania jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, odpowiednio kubka na napoje, w tym jego pokrywki lub wieczka, lub pojemnika na żywność. Wprowadzenie tej opłaty ma na celu zniechęcenie nabywców do kupowania tego typu opakowań, z uwagi na ich negatywny wpływ na środowisko, w szczególności na środowisko morskie, oraz zachęcenie do nabywania i korzystania z ich odpowiedników wykonanych z innych materiałów lub opakowań wielokrotnego użytku. Przyjęte rozwiązanie powinno doprowadzić do odwrócenia w znacznym stopniu tendencji wzrostowych związanych ze stosowaniem tych produktów. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12372256 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 19 maja 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Uwagi należy zgłosić w formie załączonej tabeli.