Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie wskaźnika emisji gazów cieplarnianych dla energii elektrycznej w 2023 r.

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wskaźnika emisji gazów cieplarnianych dla energii elektrycznej w 2023 r. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wskaźnika emisji gazów  cieplarnianych dla energii elektrycznej w 2023 r. został przygotowany na podstawie upoważnienia zawartego  w art. 30ha ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1315, 1576 i 1967). Wskaźnik emisji gazów cieplarnianych dla energii elektrycznej określony w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wskaźnika emisji gazów cieplarnianych dla energii elektrycznej w 2022 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 2348) jest aktualny jedynie w 2022 r.  Przedmiotowe rozporządzenie traci moc z dniem 31 grudnia 2022 r., więc konieczne jest określenie nowego wskaźnika na 2023 r. Celem projektowanego rozporządzenia jest ustalenie wskaźnika emisji gazów cieplarnianych dla energii elektrycznej na 2023 r. w celu obliczenia poziomu realizacji Narodowego Celu Redukcyjnego (NCR). Metodyka obliczania poziomu realizacji NCR została określona w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie metodyki obliczania emisji gazów cieplarnianych, określania wskaźników ich emisji oraz wartości opałowej dla poszczególnych paliw i wartości energetycznej energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1494). Podstawą do wyliczenia wskaźnika emisji gazów cieplarnianych dla energii elektrycznej w niniejszym projekcie rozporządzenia jest metodyka określona w wykonanym w 2021 r. na zamówienie Ministerstwa Klimatu i Środowiska raporcie „Wyznaczenie wskaźnika emisji gazów cieplarnianych (gCO2eq/MJ) w przeliczeniu na jednostkę energii w cyklu życia energii elektrycznej”  przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy. Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12366950 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 12 grudnia 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Uwagi należy wnieść przy użyciu załączonej tabeli. Skrócenie terminu na konsultacje wynika z konieczności wydania rozporządzenia w ustawowym terminie do dnia 31 grudnia 2022 r.