Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie wysokości stawek opłaty za nadanie indywidualnego kodu identyfikacyjnego, uznanie kodu oraz ich utrzymanie w systemie teleinformatycznym oraz terminu wnoszenia tej opłaty w roku 2023

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wysokości stawek opłaty za nadanie indywidualnego kodu identyfikacyjnego, uznanie kodu oraz ich utrzymanie w systemie teleinformatycznym oraz terminu wnoszenia tej opłaty w roku 2023. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wysokości stawek opłaty za nadanie indywidualnego kodu identyfikacyjnego, uznanie kodu oraz ich utrzymanie w systemie teleinformatycznym oraz terminu wnoszenia tej opłaty w roku 2023 stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego z art. 41b ust. 5 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1083, z późn. zm.). Projektowane rozporządzenie ma na celu dalsze prowadzenie i usprawnianie Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych, będącej rejestrem publicznym, prowadzonym w celu zapewnienia użytkownikom pojazdów elektrycznych, pojazdów napędzanych gazem ziemnym lub wodorem informacji ułatwiających korzystanie z infrastruktury paliw alternatywnych. Rejestr zawiera informacje o współrzędnych ogólnodostępnych stacji ładowania, stacji gazu ziemnego i stacji wodoru, na których świadczona jest usługa tankowania wodoru, aktualnych cenach paliw alternatywnych oraz dostępności punktów ładowania zainstalowanych w ogólnodostępnych stacjach ładowania. Rosnąca liczba stacji ładowania oraz tankowania paliw alternatywnych w Polsce powoduje, że koszty prowadzenia takiego systemu także rosną. Aby był on sprawny i na bieżąco aktualizowany UDT musi mieć możliwość pobierania relatywnie niskich opłat, które w roku 2023 będą wynosić miesięcznie: 10 zł od operatora ogólnodostępnej stacji ładowania, stacji gazu ziemnego lub stacji wodoru, na której świadczona jest usługa tankowania wodoru oraz 50 zł od dostawcy usługi ładowania. Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12366705 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 2 grudnia 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Uwagi należy wnieść przy użyciu załączonej tabeli.