Projekt rozporządzenia MKiŚ zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Zmiana rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. poz. 2505 oraz z 2023 r. poz. 226) (tzw. „rozporządzenie taryfowe”) wynika z konieczności uchylenia konsekwencji wejścia w życie regulacji przejściowej z § 51 ust 2 tego rozporządzenia, zgodnie z którą taryfy przedsiębiorstw energetycznych obowiązujące w dniu wejścia w życie rozporządzenia taryfowego lub zatwierdzone przed tym dniem obowiązują przez okres określony w decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdzających te taryfy, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia taryfowego. Proponuje się zmianę ust. 2 w § 51 rozporządzenia taryfowego, polegającą na tym, że uchyla się  przepis określający termin obowiązywania taryf zatwierdzonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia tj. przed dniem 7 grudnia 2022 r., a także upoważnia się przedsiębiorstwa energetyczne do stosowania taryf zatwierdzonych przed ww. dniem w dotychczasowym ich brzmieniu, do czasu wprowadzenia zmian do taryf . Proponuje się również wprowadzenie regulacji przejściowych w § 2 projektowanego rozporządzenia, dotyczących przedsiębiorstw energetycznych, które mają taryfy zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki przed dniem 7 grudnia 2022 r. Przedsiębiorstwa te obowiązane będą do przedłożenia – w terminie 30 dnie od dnia wejścia w życie projektowanego rozporządzenia – Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki wniosków o zmianę tych taryf w celu ich dostosowania do przepisów rozporządzenia taryfowego. Zwolnione z tego obowiązku będą przedsiębiorstwa energetyczne, które przedłożyły Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki wnioski o zatwierdzenie nowej taryfy w okresie od dnia 7 grudnia 2022 r. do dnia wejścia w życie projektowanego rozporządzenia. Podstawa prawna: ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12370507 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 21 marca 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Uwagi należy wnieść w formie załączonej tabeli.