Projekt rozporządzenia MRiPS zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (dalej: rozporządzenie NDSiN) stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 228 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465). Celem projektowanej regulacji jest wdrożenie do prawa krajowego przepisów zawartych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/431 z dnia 9 marca 2022 r. zmieniającej dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (dalej: dyrektywa 2022/431), której termin transpozycji wyznaczono do dnia 5 kwietnia 2024 r. Istotą i celem zmiany rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy jest ustalenie wartości normatywnych dla czynników szkodliwych (w tym rakotwórczych lub mutagennych) występujących w środowisku pracy w celu ochrony zdrowia pracowników. Zmiana rozporządzenia wynika także z potrzeby uwzględnienia wniosków nr 112-119 i 122 Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy (MK ds. NDSiN), skierowanych do ministra właściwego do spraw pracy w latach 2020–2023. Projektowane rozporządzenie poszerza wykaz o 13 nowych substancji chemicznych wraz z wartościami dopuszczalnymi, wprowadza zmiany wartości dopuszczalnych stężeń dla 7 substancji chemicznych (w tym 3 zmiany wartości NDS wynikają z ww. dyrektywy), pozostawia wartości normatywne dla jednej substancji chemicznej ujętej już w obowiązującym rozporządzeniu na dotychczasowym poziomie, wprowadzi dodatkową jednostkę „ppm”, wprowadza zmiany dotyczące adnotacji „7)”, wprowadza dodatkowe odnośniki dla trzech substancji, wykreśli wyłączenia dotyczące dwóch substancji, zmienia zapis dotyczący frakcji respirabilnej krzemionki krystalicznej oraz poprawia kolejność alfabetyczną 14 substancji. Dla benzenu wartość najwyższego dopuszczalnego stężenia (dalej: NDS) będzie wynosić 0,66 mg/m3 (0,2 ppm). Normatyw ten, zgodnie z zastosowanym w ww. dyrektywie okresem przejściowym, będzie obowiązywał od dnia 5 kwietnia 2026 r. Do ww. daty dla benzenu będzie obowiązywała dotychczasowa, określona w rozporządzeniu MRPiPS, wartość dopuszczalna wynosząca 1,6 mg/m3 (0,49 ppm). Dla niklu i jego związków – w przeliczeniu na Ni, wartości NDS będą określone osobno dla niklu metalu – w przeliczeniu na Ni (zostanie dodany nowy normatyw) oraz dla związków niklu – w przeliczeniu na Ni. Dla związków niklu – w przeliczeniu na Ni, wartości NDS będą wynosić 0,01 mg/m3 dla frakcji respirabilnej i 0,05 mg/m3 dla frakcji wdychalnej. Normatywy te, zgodnie z zastosowanym w ww. dyrektywie okresem przejściowym, będą obowiązywały od dnia 18 stycznia 2025 r. Do ww. daty dla związków niklu – w przeliczeniu na Ni, będzie obowiązywała nowa wartość dopuszczalna wynosząca 0,1 mg/m3 (NDS) dla frakcji wdychalnej. Do dnia implementacji przepisów dyrektywy 2022/431 obowiązująca wartość NDS wynosi 0,25 mg/m3. Z kolei dla nowododanego normatywu nikiel metal – w przeliczeniu na Ni, wartość NDS pozostanie na poziomie 0,25 mg/m3. Ponadto w załączniku nr 1 do rozporządzenia MRPiPS do obu postaci niklu dodano odnośnik nr 21 w brzmieniu: Substancja może mieć działanie uczulające na skórę i układ oddechowy, oraz wykreślono wyłączenie w postaci tetrakarbonylku niklu. Dla akrylonitrylu wartość NDS będzie wynosić 1 mg/m3 (0,45 ppm), zaś wartość najwyższego dopuszczalnego stężenia chwilowego (dalej: NDSCh) będzie wynosić 3 mg/m3 (1,4 ppm). Normatywy te, zgodnie z zastosowanym w ww. dyrektywie okresem przejściowym, będą obowiązywały od dnia 5 kwietnia 2026 r. Do ww. daty dla akrylonitrylu będą obowiązywały dotychczasowe, określone w rozporządzeniu MRPiPS, wartości dopuszczalne wynoszące odpowiednio 2 mg/m3 (NDS) i 10 mg/m3 (NDSCh). Ponadto w załączniku nr 1 do rozporządzenia MRPiPS do akrylonitrylu dodano odnośnik nr 22 w brzmieniu: Substancja może mieć działanie uczulające na skórę. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/431 z dnia 9 marca 2022 r. zmieniającej dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy. Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12381051 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w wersji elektronicznej (edytowalnej), w terminie do dnia 13 lutego 2024 r. na adres szkop@pracodawcy.pl. Uwagi należy wnieść przy użyciu załączonej tabeli.