Projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. Projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw ma na celu:

  • wdrożenie do polskiego prawa przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1883 z dnia 20 października 2021 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji oraz uchylenia dyrektywy Rady 2009/50/WE (Dz. Urz. UE L 382/1 z 28.10.2021 r. str. 1);
  • zmianę sposobu składania wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały oraz zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, a w przypadku wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy również z obowiązkowymi załącznikami formalnymi poprzez zastąpienie obowiązku złożenia ww. wniosków w formie papierowej podczas osobistego stawiennictwa w urzędzie wojewódzkim obowiązkiem złożenia ww. wniosków w postaci elektronicznej z wykorzystaniem usługi online za pośrednictwem Modułu Obsługi Spraw, zwanego dalej „MOS”;
  • doprecyzowanie zakresu danych i informacji przetwarzanych w rejestrach i postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2023 r. poz. 519, z późn. zm.), ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1504) oraz ustawie z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2021 r. poz. 1697, z późn. zm.), w tym w celu realizacji przepisów rozporządzenia (WE) nr 862/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej oraz uchylającego rozporządzenie Rady nr 311/76 w sprawie zestawienia statystyk dotyczących pracowników cudzoziemców (Dz. Urz. UE L 199 z 31.07.2007, str. 23);
  • wprowadzenie rozwiązań w zakresie organizowania lub koordynowania przez Agencję Frontex operacji i interwencji powrotowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • wydłużenie okresu ważności dokumentów wydawanych beneficjentom ochrony międzynarodowej.
Projekt przewiduje również:
  • zmiany w przepisach ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach w zakresie zobowiązania cudzoziemca do powrotu, udzielania cudzoziemcom pomocy w dobrowolnym powrocie lub pomocy w reintegracji cudzoziemca w państwie, do którego cudzoziemiec ten powrócił, oraz umieszczania małoletnich cudzoziemców w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub strzeżonym ośrodku  wynikające z dotychczasowego doświadczenia organów Straży Granicznej w tych obszarach;
  • wprowadzenie instytucji pouczenia cudzoziemca o obowiązku niezwłocznego wyjazdu na terytorium państwa, do którego cudzoziemiec udaje się wykonując decyzję nakazującą powrót wydaną przez organ państwa stosującego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich (Dz. Urz. UE L 348 z 24.12.2008, str. 98, z późn. zm.) i w konsekwencji utworzenie rejestru ww. pouczeń, który będzie stanowił część krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców, o którym mowa w art. 449 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
  • zmiany w przepisach ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mające porządkowy i organizacyjny charakter, ukierunkowane na usprawnienie funkcjonowania dotychczasowego systemu pomocy zapewnianej cudzoziemcom ubiegającym się o udzielenie ochrony międzynarodowej, doręczania pism w postępowaniu o udzielenie ochrony międzynarodowej oraz wydania tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca oraz na eliminację pojawiających się wątpliwości interpretacyjnych tej natury, że jedynie zmiana tych przepisów pozwoli na właściwe stosowanie zawartych w nich norm prawnych.
Dla podmiotów, które powierzają cudzoziemcom wykonywanie pracy zmiany oznaczają wprowadzenie rozwiązań prawnych, które będą pozwalały na wypełnianie za pośrednictwem MOS do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy  załącznika, który cudzoziemiec ubiegający się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji albo zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli celem pobytu cudzoziemca jest wykonywanie pracy poprzez pełnienie funkcji w zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, którą utworzył lub której udziały lub akcje objął lub nabył lub prowadzenie spraw spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej przez komplementariusza, lub działanie w charakterze prokurenta. Ponadto przewidziano zmiany w zakresie zasad udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji oraz zezwolenia na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej posiadacza Niebieskiej Karty UE. Dla gmin oznacza to możliwy wzrost dochodów budżetów tych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu opłaty skarbowej za nowe zezwolenia na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej posiadacza Niebieskiej Karty UE. Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12381805 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu w terminie do 22 lutego 2024 r. na adres: szkop@pracodawcy.pl.