Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn. zm.) została uchwalona w celu stworzenia szczególnej regulacji prawnej zapewniającej doraźną podstawę prawną do legalnego pobytu obywatelom Ukrainy, którzy w wyniku działań wojennych zostali zmuszeni do opuszczenia swojego kraju pochodzenia. W dniu 24 lutego 2022 r. wojska Federacji Rosyjskiej zaatakowały Ukrainę. W wyniku tych zdarzeń w kierunku terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zaczęły kierować się tysiące obywateli Ukrainy, poszukujących schronienia. Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie w szczególności następujących rozwiązań prawnych (m.in.):

 • nałożenie na obywateli Ukrainy obowiązku uzyskania numeru PESEL;
 • wprowadzenie ułatwień dla obywateli Ukrainy, którzy z różnych względów utracili możliwość dostępu do profilu zaufanego;
 • usankcjonowanie na poziomie ustawowym charakteru dokumentu elektronicznego, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 tej ustawy (dostępny w ramach publicznej aplikacji mobilnej pl) jako dokumentu pobytowego, objętego zakresem definicji wynikającej z art. 2 pkt 16 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen);
 • wprowadzenie fotografii jako elementu obowiązkowego rejestru obywateli Ukrainy;
 • zapewnienie ciągłości świadczenia pieniężnego, wypłacanego na podstawie art. 13 ustawy przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Rzeczypospolitej Polskiej w ramach zorganizowanych grup pieczy zastępczej z terenu Ukrainy;
 • likwidację instytucji zezwolenia na pobyt czasowy wydawanego obywatelom Ukrainy w trybie uproszczonym;
 • rozszerzenie zakresu prac, które będą mogły być wykonywane w gospodarstwie przez obywatela Ukrainy legalnie przebywającego na terytorium RP;
 • stworzenie podstaw prawnych do partycypacji obywateli Ukrainy w kosztach zakwaterowania i wyżywienia. Rozwiązania te mają na celu usankcjonowanie praktyk dopłacania przez obywateli Ukrainy do usług zamieszkania i wyżywienia oraz aktywizację obywateli Ukrainy przebywających w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania;
 • usankcjonowanie możliwości wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – również w 2023 r.;
 • doprecyzowanie kwestii związanych z wydatkowaniem i zwracaniem przez jednostki samorządu terytorialnego środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w ramach wsparcia w realizacji zadań oświatowych;
 • umożliwienie gminom i powiatom uzyskiwania wsparcia z Funduszu Pomocy z powodu uznania pobytu dziecka lub ucznia, korzystających z edukacji w szkole w polskim systemie oświaty, za legalny na podstawie przepisów innych niż przepisy ustawy;
 • zmiany w ustawie z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych umożliwiające skorzystanie z bezzwrotnej pomocy finansowej w przypadku gdy nieruchomość będzie własnością innego niż NGO podmiotu, np. spółki skarbu państwa, gminy, organizacji pozarządowej lub podmiotu z art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego itp.;
 • zmiany w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości otwierające możliwości współpracy z Organizacjami Pożytku Publicznego przez wykorzystywanie nieruchomości wchodzących w skład Krajowego Zasobu Nieruchomości w celu tworzenia do tego niezbędnej infrastruktury lokalowej, w tym dla obywateli Ukrainy;
 • zmiany w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej mające na celu poszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do prowadzenia rodzinnych domów pomocy i mieszkań chronionych o organizacje pozarządowe nie posiadające statusu organizacji pożytku publicznego.
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12365505 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu w terminie do 25 października 2022 roku na adres: szkop@pracodawcy.pl.