Szkodliwe chemikalia – zaktualizowany wykaz substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego (rozporządzenie REACH)

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne zmian w rozporządzeniu REACH – zaktualizowany wykaz substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego. Ostateczny termin na przesłanie opinii to 5 stycznia 2021 r. W załączniku XIV do rozporządzenia REACH wymieniono substancje szczególnie niebezpieczne, dla których należy uzyskać zezwolenie przed wprowadzeniem ich do obrotu. Wykaz ten jest regularnie aktualizowany zgodnie z zaleceniami…

System handlu emisjami (ETS) – wskaźniki odniesienia dotyczące przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w latach 2021–25

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne rozporządzenia wykonawczego dot. ETS – wskaźniki odniesienia dotyczące przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w latach 2021–25. Ostateczny termin na przesłanie opinii to 4 stycznia 2021 r. W decyzji Komisji Europejskiej 2011/278/UE w sprawie ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii (…)  określono 54 wskaźniki…

Godziwe płace minimalne w UE

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów dot. płacy minimalnej w Unii Europejskiej. Jest to wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ww sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej. Ostateczny termin na przesłanie opinii to 31 grudnia 2020 r. Głównym celem Projektu jest zapewnienie wszystkim pracownikom pracującym w UE, niezależnie od miejsca wykonywania pracy, adekwatnego…

Nowy (8.) program działań w zakresie środowiska – wspieranie Europejskiego Zielonego Ładu

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne 8. programu działań w zakresie ochrony środowiska. Jest to wniosek dotyczący Decyzji Parlamentu i Rady Europejskiej w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska do 2030 r. Ostateczny termin na przesłanie opinii to 31 grudnia 2020 r. W dniu 4 grudnia 2019 r. Europejska Agencja Środowiska (EEA) opublikowała swoje…

Zrównoważone finansowanie – unijny system klasyfikacji inwestycji ekologicznych

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne ws. aktów delegowanych do rozporządzenia ws. taksonomii (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088). Na jego podstawie Komisja Europejska jest zobowiązana do ustalenia faktycznej listy działań zrównoważonych środowiskowo, poprzez zdefiniowanie technicznych kryteriów klasyfikacji…