Inicjatywa UE: Uwaga na lukę w podatku VAT!

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące unijnych przepisów dotyczących podatku VAT na podstawie KOMUNIKATU KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ SPRAWIEDLIWEGO I PROSTEGO OPODATKOWANIA WSPIERAJĄCEGO ODBUDOWĘ GOSPODARCZĄ COM/2020/312 final. Ostateczny termin na przesłanie opinii to 3 marca 2021 r. W 2018 r. luka w podatku VAT, czyli różnica między spodziewanymi dochodami…

Przepisy UE dotyczące czasu prowadzenia pojazdu i czasu odpoczynku (kierowcy ciężarówek, autobusów i autokarów)

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące przepisów UE dotyczących czasu prowadzenia pojazdu i czasu odpoczynku kierowców ciężarówek, autobusów i autokarów (aktualizacja Rozporządzenia nr 561/2006 w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz Rozporządzenia nr 2020/1054 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 w odniesieniu do minimalnych wymogów dotyczących maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu…

Baterie – modernizacja przepisów UE

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące przepisów UE dotyczących baterii (aktualizacja Dyrektywy 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów na podstawie Nowego planu działania UE dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym oraz Nowej strategii przemysłowej dla Europy). Ostateczny termin na przesłanie opinii…

Konsultacje planu działania UE „W kierunku zerowego zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby”

Komisja Europejska (KE) prowadzi konsultacje publiczne planu działania UE „W kierunku zerowego zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby” (EU Action Plan Towards a Zero Pollution Ambition for air, water and soil) m.in. w kontekście obowiązywania Dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych 2010/75/UE. Ostateczny termin na przesłanie opinii lub wypełnienie kwestionariusza online udostępnionego przez KE to 10 lutego…

Zmiana klimatu – aktualizacja unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) – II faza konsultacji

Komisja Europejska (KE) prowadzi II fazę konsultacji publicznych w sprawie unijnych przepisów dotyczących unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) (m.in. Dyrektywa ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie 2003/87/EC). Ostateczny termin na przesłanie opinii lub wypełnienie kwestionariusza online udostępnionego przez KE to 5 lutego 2021 r. W komunikacie „Ambitniejszy cel klimatyczny Europy…