Projekt rozporządzenia MFFiPR zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego. Portal podatkowy to system teleinformatyczny administracji skarbowej służący do kontaktu organów podatkowych z podatnikami, płatnikami i inkasentami, a także ich następcami prawnymi oraz osobami trzecimi, w szczególności do…

Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę. Projekt rozporządzenia określa tryb przekazywania gminom dotacji celowej oraz sposób jej rozliczania, a…

Projekt rozporządzenia MFFiPR zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone. Celem zmiany rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 września 2017 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów…

Projekt rozporządzenia MRiPS zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych. Celem projektowanej regulacji jest wprowadzenie przepisów epizodycznych obowiązujących w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Projektowane rozporządzenie modyfikuje wniosek o wydanie karty parkingowej oraz zmienia zasady…

Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie wymagań dotyczących wyników pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań dotyczących wyników pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. Celem rozporządzenia jest ujednolicenie wyników pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku pochodzących od stacji elektroenergetycznych lub napowietrznych linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym nie  niższym niż  110 kV, lub instalacji radiokomunikacyjnych,…