Konsultacje projektów 14 rozporządzeń MRPiT – Prawo budowlane (m.in. pozwolenie na budowę, roboty budowlane, rozbiórki, postępowanie legalizacyjne, zakończenie budowy)

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych zostało przekazanych 14 projektów rozporządzeń Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii stanowiących akty wykonawcze do Prawa budowlanego.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, w wersji umożliwiającej edytowanie tekstu, w terminie do 29 grudnia 2020 roku bezpośrednio na adresy Ministerstwa: j.kozlowski@gunb.gov.pl oraz e.grabowska@gunb.gov.pl z kopią do wiadomości do Związku (szkop@pracodawcy.pl). Konieczność pilnego procedowania projektów wynika z tego, że uregulowania w nich zawarte wchodzą w skład pakietu rozwiązań zmierzających do uproszczenia i cyfryzacji procesu inwestycyjnego, a tym samym powinny być procedowane łącznie.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowę

Projektowane rozporządzenie ma na celu usprawnienie procesu inwestycyjnego i umożliwienie inwestorom załatwiania tego typu spraw przez Internet poprzez określenie wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowę, w tym w formie dokumentu elektronicznego.
Link do rozporządzenia zawierający dodatkowe dokumenty: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12341606/katalog/12750469#12750469

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych

Projektowane rozporządzenie ma na celu usprawnienie procesu inwestycyjnego i umożliwienie inwestorom załatwiania tego typu spraw przez Internet poprzez określenie wzoru formularza zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych, w tym w formie dokumentu elektronicznego.
Link do rozporządzenia zawierający dodatkowe dokumenty: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12341609/katalog/12750613#12750613

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na rozbiórkę

Projektowane rozporządzenie ma na celu usprawnienie procesu inwestycyjnego i umożliwienie inwestorom załatwiania tego typu spraw przez Internet poprzez określenie wzoru formularza wniosku o pozwolenie na rozbiórkę, w tym w formie dokumentu elektronicznego.
Link do rozporządzenia zawierający dodatkowe dokumenty: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12341610/katalog/12750656#12750656

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia rozbiórki

Projektowane rozporządzenie ma na celu usprawnienie procesu inwestycyjnego i umożliwienie inwestorom załatwiania tego typu spraw przez Internet poprzez określenie wzoru formularza zgłoszenia rozbiórki, w tym w formie dokumentu elektronicznego.
Link do rozporządzenia zawierający dodatkowe dokumenty: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12341611/katalog/12750699#12750699

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie wzorów formularzy wniosków o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, oraz praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu

Projektowane rozporządzenie ma na celu usprawnienie procesu inwestycyjnego i umożliwienie inwestorom załatwiania tego typu spraw przez Internet poprzez określenie wzorów formularzy wniosków o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, oraz praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu, w tym w formie dokumentu elektronicznego.
Link do rozporządzenia zawierający dodatkowe dokumenty: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12341612/katalog/12750742#12750742

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych

Projektowane rozporządzenie ma na celu usprawnienie procesu inwestycyjnego i umożliwienie inwestorom załatwiania tego typu spraw przez Internet poprzez określenie wzoru formularza zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, w tym w formie dokumentu elektronicznego.
Link do rozporządzenia zawierający dodatkowe dokumenty: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12341613/katalog/12750785#12750785

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów art. 45a ust. 1 ustawy – Prawo budowlane

Projektowane rozporządzenie ma na celu usprawnienie procesu inwestycyjnego i umożliwienie inwestorom załatwiania tego typu spraw przez Internet poprzez określenie wzoru formularza wniosku o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów art. 45a ust. 1 ustawy – Prawo budowlane, w tym w formie dokumentu elektronicznego.
Link do rozporządzenia zawierający dodatkowe dokumenty: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12341614/katalog/12750828#12750828

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości

Projektowane rozporządzenie ma na celu usprawnienie procesu inwestycyjnego i umożliwienie inwestorom załatwiania tego typu spraw przez Internet poprzez określenie wzoru formularza wniosku o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, w tym w formie dokumentu elektronicznego.
Link do rozporządzenia zawierający dodatkowe dokumenty: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12341615/katalog/12750871#12750871

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego

Projektowane rozporządzenie ma na celu usprawnienie procesu inwestycyjnego i umożliwienie inwestorom załatwiania tego typu spraw przez Internet poprzez określenie wzoru formularza wniosku o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego, w tym w formie dokumentu elektronicznego.
Link do rozporządzenia zawierający dodatkowe dokumenty: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12341616/katalog/12750914#12750914

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

Projektowane rozporządzenie ma na celu usprawnienie procesu inwestycyjnego i umożliwienie inwestorom załatwiania tego typu spraw przez Internet poprzez określenie wzoru formularza zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, w tym w formie dokumentu elektronicznego.
Link do rozporządzenia zawierający dodatkowe dokumenty: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12341617/katalog/12750957#12750957

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie

Projektowane rozporządzenie ma na celu usprawnienie procesu inwestycyjnego i umożliwienie inwestorom załatwiania tego typu spraw przez Internet poprzez określenie wzoru formularza zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie, w tym w formie dokumentu elektronicznego.
Link do rozporządzenia zawierający dodatkowe dokumenty: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12341618/katalog/12751000#12751000

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego

Projektowane rozporządzenie ma na celu usprawnienie procesu inwestycyjnego i umożliwienie inwestorom załatwiania tego typu spraw przez Internet poprzez określenie wzoru formularza wniosku o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego, w tym w formie dokumentu elektronicznego.
Link do rozporządzenia zawierający dodatkowe dokumenty: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12341619/katalog/12751043#12751043

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o zmianę pozwolenia na budowę

Projektowane rozporządzenie ma na celu usprawnienie procesu inwestycyjnego i umożliwienie inwestorom załatwiania tego typu spraw przez Internet poprzez określenie wzoru formularza wniosku o zmianę pozwolenia na budowę, w tym w formie dokumentu elektronicznego.
Link do rozporządzenia zawierający dodatkowe dokumenty: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12341620/katalog/12751086#12751086

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego

Projektowane rozporządzenie ma na celu usprawnienie procesu inwestycyjnego i umożliwienie inwestorom załatwiania tego typu spraw przez Internet poprzez określenie wzoru formularza wniosku o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego, w tym w formie dokumentu elektronicznego.
Link do rozporządzenia zawierający dodatkowe dokumenty: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12341621/katalog/12751129#12751129