Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii – składki na fundusze turystyczne

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane 2. projekty rozporządzeń przygotowane przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii dotyczące składek na Turystyczny Fundusz Pomocowy oraz Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

Projekty aktów prawnych wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajdują się w załączeniu.

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, również w formie elektronicznej, w terminie do 10 grudnia 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.

1. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie określenia wysokości składki na Turystyczny Fundusz Pomocowy

Rozporządzenie określa wysokości składki na Turystyczny Fundusz Pomocowy do płacenia której są obowiązani organizatorzy turystyki. Stworzenie Funduszu Pomocowego jest koniecznie dla wsparcia w przyszłości organizatorów turystyki w sytuacji podobnej jak obecny kryzys wywołany wybuchem epidemii COVID-19. Zgodnie z przepisami art.15kc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ze środków zgromadzonych na rachunku Turystycznego Funduszu Pomocowego zapewnione będą wypłaty na pokrycie zwrotów wpłat podróżnych, których imprezy turystyczne nie zostały lub nie zostaną zrealizowane z powodu wystąpienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub w miejscu realizacji imprezy turystycznej nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności potwierdzonych przez ministra właściwego do spraw turystyki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw instytucji finansowych. Składki określone projektowanym rozporządzeniem są na poziomie od 2 zł do 15 zł, w zależności od miejsca realizacji imprezy turystycznej, sposobu transportu i rodzaju zapewnianego środka transportu.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Link do rozporządzenia zawierający 3 załączniki do OSR: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12340859/katalog/12743266#12743266

2. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie określenia wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

Rozporządzenie określa wysokość składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, do płacenia której są obowiązani organizatorzy turystyki oraz przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych. Wysokość składki uwzględnia charakter wykonywanej działalności, rodzaj usługi, miejsce realizacji imprezy turystycznej lub powiązanej usługi turystycznej, sposób transportu i rodzaj zapewnianego środka transportu oraz potrzeby finansowe Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 października 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Założeniem jest, że składka nie może być wyższa niż 30 zł od każdego podróżnego z tytułu zawartej umowy o udział w imprezie turystycznej lub każdej usługi wykonywanej przez przedsiębiorcę ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych i opłaconej przez podróżnego, przy czym minimalna składka może być określona na poziomie 0 zł.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

Link do rozporządzenia zawierający 3 załączniki do OSR: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12340900/katalog/12743358#12743358

Sorry, no attachments exist.
 

Sorry, no attachments exist.