Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Zdrowia – umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane 2. projekty rozporządzeń przygotowane przez Ministra Zdrowia.

Projekty aktów prawnych wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajdują się w załączeniu.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, również w formie elektronicznej, w terminie do 9 grudnia 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.

1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Celem zmiany przedmiotowego rozporządzenia jest przedłużenie do dnia 30 czerwca 2021 r. obowiązujących przepisów regulujących:

1) zasady przekazywania środków przeznaczonych na podwyżki dla wskazanych w nim grup ratowników medycznych;

2) tryb przekazywania przez świadczeniodawców informacji dotyczących liczby osób objętych podwyżkami.

Od dnia 1 lipca 2021 r. średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia dla grup zawodowych wymienionych w pkt 1 powyżej będzie wyliczany według współczynników korygujących na podstawie zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12340707

2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Celem zmiany przedmiotowego rozporządzenia jest przedłużenie do dnia 30 czerwca 2021 r. obowiązujących przepisów regulujących:

1) zasady przekazywania środków przeznaczonych na podwyżki dla pielęgniarek i położnych, które są objęte podwyżkami na mocy przepisów wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

2) tryb przekazywania przez świadczeniodawców informacji dotyczących liczby osób objętych podwyżkami na podstawie wyżej wymienionych przepisów.

Zmiana brzmienia § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej polega na zmianie daty stosowania przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia współczynników korygujących z dnia 1 stycznia 2021 r. na dzień 1 lipca 2021 r.

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12340708