Projekt rozporządzenia MFFiPR w sprawie wzorów deklaracji podatkowych w sprawie podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty podatku akcyzowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzorów deklaracji podatkowych w sprawie podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty podatku akcyzowego.

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzorów deklaracji podatkowych w sprawie podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty podatku akcyzowego, zwany dalej „projektem rozporządzenia”, stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. Niniejsze rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i zastąpi rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy.

W projektowanym rozporządzeniu, w porównaniu do poprzedzającego rozporządzenia, zostały wprowadzone zmiany uszczegóławiające w zakresie: wyrobów zwolnionych od podatku akcyzowego, wskazania danych identyfikacyjnych osoby podpisującej deklarację, wprowadzenia pola umożliwiającego równoczesne ze złożeniem korekty deklaracji wnioskowanie o zwrot nadpłaty powstałej w wyniku tej korekty zgodnie z art. 75 ustawy – Ordynacja Podatkowa oraz zmiany porządkujące i doprecyzowujące.

Projektowane rozporządzenie określa nowe wzory deklaracji podatkowych oraz deklaracji w sprawie przedpłaty podatku akcyzowego, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1, art. 24 ust. 1, art. 24a, art. 21a ust.1, art. 24e ust. 1, art. 106 ust. 1 pkt 1 ustawy i art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy.


Podstawa prawna: Ustawa z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych zawierający 20 załączników: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12351758/katalog/12819531#12819531
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 12 października 2021 roku na adres: szkop@pracodawcy.pl.
 
Sorry, no attachments exist.