Projekt rozporządzenia MFFiPR zmieniającego rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego.

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. poz. 985), które weszło w życie 04.06.2020 r. wprowadzono nowe zwolnienie od akcyzy. Zgodnie z § 44a rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego podatnikowi, który zniszczył piwo zwrócone po upływie jego terminu przydatności do spożycia przysługuje zwolnienie poprzez obniżenie kwoty akcyzy, do której zapłaty jest on obowiązany, o kwotę akcyzy zapłaconej od zwróconego i zniszczonego piwa. W przepisie § 44a wskazano, że podatnik może dokonać przedmiotowego obniżenia do dnia 31 grudnia 2020 r., w przypadku gdy zniszczył zwrócone piwo do dnia 31 lipca 2020 r. Wprowadzono zatem czasowe zwolnienie od akcyzy, mając na względzie potrzebę wsparcia podmiotów w związku z trwającą pierwszą falą pandemii.

W związku z utrzymującym się stanem pandemii zaproponowano przedłużenie terminu obowiązywania zwolnienia. Dodatkowo zdecydowano, że piwo zwracane podatnikowi, nie musi być zwracane po terminie przydatności do spożycia. Zwrot piwa będzie możliwy także przed upływem jego terminu przydatności do spożycia, a istotne będzie jedynie to, że w dacie zniszczenia piwo będzie już przeterminowane.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.

Link do aktu prawnego: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12341051
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 10 grudnia 2020 roku, na adres szkop@pracodawcy.pl. Skrócony termin na zajęcie stanowiska wynika z charakteru przedmiotowego rozporządzenia oraz konieczności jego pilnego wydania.