Projekt rozporządzenia MI zmieniającego rozporządzenie w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków wraz z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji (OSR) wprowadza zmianę polegającą na uzupełnieniu listy załączników do wniosku o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków o informację o uchwale rady gminy o wyznaczeniu aglomeracji, zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 695, 782, 875 i 1378) oraz miejscu jej publikacji.

Jak wynika z dotychczasowych doświadczeń organu regulacyjnego, posiadanie informacji o wchodzeniu w skład aglomeracji i wykonywanie zadań związanych z planowanymi bądź realizowanymi inwestycjami w zakresie infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, w szczególności ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych i w jego aktualizacjach, może mieć wpływ na strukturę taryf za odprowadzanie ścieków. Konsekwencją czego jest możliwość właściwej oceny wniosku taryfowego przez organ prowadzący postępowanie w sprawie zatwierdzenia ww. taryf.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do aktu prawnego zawierający dodatkowe informacje: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12341556
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, w wersji umożliwiającej edytowanie tekstu, w terminie do 30 grudnia 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.