Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie sposobu obliczania wysokości sumy gwarancyjnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie sposobu obliczania wysokości sumy gwarancyjnej.
Projektowane rozporządzenie określa sposób obliczania gwarancji finansowej, ustanawianej na rzecz Głównego Inspektora Ochrony Środowiska przez podmiot wysyłający odpady za granicę. Gwarancja służy pokryciu kosztów powstałych w przypadku, gdy wysyłka odpadów okaże się nielegalna lub nie będzie mogła być zakończona w zaplanowany sposób, a Główny Inspektor Ochrony Środowiska, jako właściwy organ miejsca wysyłki, będzie odpowiedzialny za zwrot odpadów na terytorium Polski i ich zagospodarowanie.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów.
Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12335454/katalog/12697566#12697566
Bardzo prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do przedmiotowego projektu w terminie do 14 lipca 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.