Projekt rozporządzenia MSWiA zmieniającego rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego jest wydawane na podstawie art. 131 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, z późn. zm.).

Konieczność dokonania nowelizacji rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz. U. poz. 2141, z późn. zm.) wynika ze zmian w prawodawstwie europejskim i krajowym. Jeśli chodzi o kontekst europejski należy wskazać, że nastąpiła zmiana w zakresie oznaczania kategorii pojazdów użytkowych (homologacja typu) podlegających kontroli stanu technicznego. Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2021/1716 z dnia 29 czerwca 2021 r. dokonała zmiany dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/47/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie drogowej kontroli technicznej dotyczącej zdatności do ruchu drogowego pojazdów użytkowych poruszających się w Unii. Zmiana polega na wprowadzeniu (w miejsce oznaczenia kategorii ciągnika kołowego T5) nowych oznaczeń kategorii tych pojazdów, tj. T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b i T4.3b, użytkowanych głównie na drogach publicznych do komercyjnego drogowego transportu towarów, o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej przekraczającej 40 km/h.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych (zawierający załączniki): https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12358407/katalog/12867618#12867618
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 15 kwietnia 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.