Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r.

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r.

W projekcie proponuje się ustalenie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na poziomie 2 800 zł (co oznacza wzrost w stosunku do wysokości obowiązującej w roku bieżącym o 7,7% oraz relację do prognozowanego na 2021 r. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na poziomie 53,2%) i minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych na poziomie 18,30 zł.

W dniu 30 lipca br. Rada Ministrów zaproponowała Radzie Dialogu Społecznego podwyższenie od dnia 1 stycznia 2021 r. minimalnego wynagrodzenia za pracę zgodnie z wielkościami zawartymi w przedłożonym projekcie. W terminie ustawowym nie doszło do uzgodnienia wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych w 2021 r. na forum Rady Dialogu Społecznego. Wobec powyższego, zgodnie z art. 79 ust. 5 ustawy, Rada Ministrów jest zobowiązana ustalić ww. wysokości, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 15 września br. – przy czym (zgodnie z ust. 6 tego artykułu) nie mogą być one niższe od wysokości zaproponowanych Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2021 r. obliczona jako obligatoryjne minimum wynikające z ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę powinna wynosić co najmniej 2 716,10 zł, natomiast minimalna stawka godzinowa – 17,80 zł.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12337150
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, również w wersji edytowalnej, w terminie do 25 sierpnia 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl..