Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze.

W projekcie przewiduje się określenie w zmienianej ustawie między innymi:

  • zakresu czynności podejmowanych w ramach standardowego i rozszerzonego sprawdzenia przeszłości, kategorii osób podlegających sprawdzeniu przeszłości, podmiotów odpowiedzialnych za przeprowadzenie sprawdzeń przeszłości i częstotliwości sprawdzeń przeszłości;
  • dodanie przepisów umożliwiających podmiotom sektora lotniczego składanie wniosków o udzielenie informacji w zakresie istnienia negatywnych przesłanek w formie elektronicznej, w kontekście zwiększonej częstotliwości sprawdzeń przeszłości oraz zwiększonej liczby osób, które podlegać będą rozszerzonemu sprawdzeniu przeszłości (w tym weryfikacji negatywnych przesłanek);
  • zobowiązania podmiotów sektora lotniczego do zgłaszania Straży Granicznej osób uprawnionych do występowania (w formie elektronicznej) do Straży Granicznej z wnioskiem o udzielnie informacji w zakresie istnienia negatywnych przesłanek;
  • administracyjnych kar pieniężnych za nieprzestrzeganie przepisów ustawy i podmiotów odpowiedzialnych za ich nakładanie.


Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12343152
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 24 lutego 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Uwagi należy wnieść w załączonej tabeli.
 
Sorry, no attachments exist.
 

Sorry, no attachments exist.