Rozporządzenie MR w sprawie powierzenia zarządzającemu obszarem wykonywania zadań na terenie wyodrębnionym

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie powierzenia zarządzającemu obszarem wykonywania zadań na terenie wyodrębnionym.
Powodem wyłączenia wskazanego w rozporządzeniu terenu z obszaru właściwości Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest Park jest konieczność stworzenia odpowiednich warunków do realizacji nowej inwestycji w postaci powstania parku przemysłowego. Rekomendowanym rozważaniem jest wyłączenie określonego w rozporządzeniu terenu spod właściwości Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i przekazanie go Agencji Rozwoju Przemysłu S. A.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji
Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się w załączeniu.
Link do rozporządzenia:  https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12336309
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 28 lipca 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl..