Projekt rozporządzenia MC w sprawie wprowadzenia do stosowania standardu GSMA w stosunku do Rich Communication Services (RCS)

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie wprowadzenia do stosowania standardu GSMA w stosunku do Rich Communication Services (RCS). Projekt rozporządzenia stanowi realizację delegacji ustawowej zawartej w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2022 r. poz. 1648, 1933 i 2581), zgodnie z którą minister właściwy do spraw informatyzacji może wprowadzić zalecenia oraz standardy międzynarodowe o charakterze specjalistycznym przez organizacje międzynarodowe. Projekt rozporządzenia ma na celu wprowadzenie standardu i zaleceń wydanych przez organizację międzynarodową – Groupe Special Mobile Association („GSMA”), „Service Provider Device Configuration, Version 9.0, 16 December 2022”1, dotyczący usług RCS, co powinno zapewnić wdrażanie usług RCS w Polsce zgodnie z brzegowymi standardami bezpieczeństwa oraz interoperacyjności, rozumianej jako zdolność do komunikacji rozwiązań sieciowych oraz usług świadczonych przez różne podmioty. Telekomunikacyjne urządzenia końcowe w sieci ruchomej wraz z oprogramowaniem umożliwi użytkownikowi końcowemu korzystanie z usługi RCS (Rich Communication Services) domyślnie (na zasadzie pierwszego wyboru) u operatora MNO (Mobile Network Operator), z którego sieci i usług korzysta użytkownik końcowego urządzenia radiowego. Obsługa wiadomości w standardzie RCS będzie korzystać z oprogramowania urządzenia końcowego w sposób automatyczny, bez konieczności przeprowadzania manualnej konfiguracji przez użytkownika końcowego oraz będzie wyszukiwać adres serwera konfiguracyjnego dla usługi RCS na podstawie numeru IMSI (E.212) dostawcy usług. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2022 r. poz. 1648, 1933 i 2581) Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12372163 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 19 maja 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.