Projekt rozporządzenia MSWiA w sprawie sposobu i trybu rozdziału środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu i trybu rozdziału środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej. Środkami finansowymi przeznaczonymi wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej są kwoty przekazywane Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej przez zakłady ubezpieczeń, pochodzące z wpływów uzyskanych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia. W obowiązującym stanie prawnym kwestia rozdziału tych środków pomiędzy jednostki ochrony przeciwpożarowej regulowana była rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie rozdziału środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. poz. 1317). Projektowane rozporządzenie, poza zmianą źródeł środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej, zawiera zmiany merytoryczne, polegające na rezygnacji z planu wydatków na dany rok oraz wprowadzeniu odmiennego trybu procedowania w przypadku Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w stosunku do przyjętego trybu procedowania „na wniosek”. Powyższe spowodowane jest sprawowaniem przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej (uprawnionego na mocy ustawy do rozdziału środków finansowych) funkcji kierownika jednej z jednostek organizacyjnych uprawnionych do korzystania ze środków finansowych, będących przedmiotem regulacji projektowanego rozporządzenia – Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Przyjęto tu metodę podejmowania decyzji w oparciu o wykaz potrzeb. Projektowane zmiany wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. Podstawa prawna: ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12367001 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 13 grudnia 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.