Konsultacje podatkowe w zakresie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania oraz w zakresie przepisów o dodatkowym zobowiązaniu podatkowym;

Uprzejmie informuję, że przekazany został do konsultacji społecznych następujący dokument:

  • Zawiadomienie o rozpoczęciu konsultacji podatkowych w zakresie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania oraz w zakresie przepisów o dodatkowym zobowiązaniu podatkowym;

przedmiotowy dokument dostępny jest pod adresem: https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/konsultacje-podatkowe/-/asset_publisher/M1vU/content/zawiadomienie-o-rozpoczeciu-konsultacji-podatkowych-w-zakresie-klauzuli-przeciwko-unikaniu-opodatkowania-oraz-w-zakresie-przepisow-o-dodatkowym-zobowiazaniu-podatkowym?redirect=https%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fdzialalnosc%2Fkonsultacje-podatkowe%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_M1vU%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_M1vU

Bardzo proszę o przesyłanie ewentualnych uwag w sprawie powyższego projektu w terminie do 27 lutego 2019 roku na adres kuydowicz@pracodawcy.pl

projekt ustawy o elektronizacji doręczeń oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Uprzejmie informuję, że przekazany został do konsultacji społecznych

  • projekt ustawy o elektronizacji doręczeń oraz o zmianie niektórych innych ustaw;

przedmiotowy projekt ustawy wraz z uzasadnieniem oraz Oceną Skutków Regulacji dostępny jest pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321100/katalog/12569208#12569208

Projekt ten tworzy ramy prawne dla zapewnienia elektronicznej komunikacji, w tym pomiędzy biznesem a administracją, nakładając na przedsiębiorców m.in. obowiązek posiadania elektronicznej bądź kwalifikowanej skrzynki doręczeń.

W związku z powyższym prosimy o uważną analizę projektowanych przepisów oraz przesyłanie ewentualnych uwag w sprawie powyższego projektu w terminie do 27 lutego 2019 roku na adres kuydowicz@pracodawcy.pl

Projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych;

Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przekazało do konsultacji społecznych niżej wymienione projekty aktów prawnych

Projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych;

Przedmiotowy projekt wraz z uzasadnieniem oraz Oceną Skutków Regulacji dostępny jest pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12320354/katalog/12565380#12565380

Bardzo proszę o przesyłanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii do powyższych projektów w terminie do 8 lutego 2019 roku, na adres kuydowicz@pracodawcy.pl

Projekt ustawy – Prawo zamówień publicznych;

Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przekazało do konsultacji społecznych niżej wymienione projekty aktów prawnych:

  1. Projekt ustawy – Prawo zamówień publicznych;

Przedmiotowy projekt wraz z uzasadnieniem oraz Oceną Skutków Regulacji dostępny jest pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12320355/katalog/12565433#12565433

Bardzo proszę o przesyłanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii do powyższych projektów w terminie do 8 lutego 2019 roku, na adres kuydowicz@pracodawcy.pl

konsultacje projektu dokumentu „Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030” (KPEiK),

Ministerstwo Energii przedstawiło do konsultacji projekt dokumentu „Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030” (KPEiK)którego opracowanie wynika z obowiązkunałożonego na państwa członkowskie UE rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu.

Projekt przedmiotowego dokumentu dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/energia/projekt-krajowego-planu-na-rzecz-energii-i-klimatu-na-lata-2021-2030

W skład przedłożonych dokumentów wchodzi projekt KPEiK (Krajowy Plan na rzecz energii i klimatu) – założenia i cele oraz polityki działania, załącznik 1 obecna sytuacja i prognozy przy obecnych politykach i środkach oraz załącznik nr 2 ocena skutków planowanych polityk i środków. Czytaj dalej