konsultacje społeczne

W związku z występującym nadal instrumentalnym stosowaniem art. 70 § 6 punkt 1 Ordynacji podatkowej w celu zawieszania terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców postanowił poprowadzić konsultacje w tym zakresie. Rzecznik zwrócił się o przekazanie wszelkich informacji w tym zakresie i wskazanie konkretnych znanych Państwu przypadków (zwłaszcza gdy wiązało się to z zastosowaniem drastycznych środków przez organy ścigania) takiego działania organów administracji skarbowej.

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o nadsyłanie Państwa uwag i spostrzeżeń dotyczących wyżej wymienionych kwestii do dnia 28 stycznia 2019 roku na adres e-mail: sekretariat@pracodawcy.pl

Projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny skarbowy

Uprzejmie informuję o przekazaniu do konsultacji społecznych:

  • Projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny skarbowy;

Przedmiotowy projekt wraz z uzasadnieniem (od strony 24 tekstu projektu) oraz Oceną Skutków Regulacji dostępny jest pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12319850/katalog/12561908#12561908

Bardzo proszę o przesyłanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii do powyższego projektu w terminie do 24 stycznia 2019 roku na adres kuydowicz@pracodawcy.pl

objaśnień zmienianych przepisów odnoszących się do samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej przez podatników działalności

Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Finansów rozpoczęło konsultacje podatkowe w zakresie:

  • objaśnień zmienianych przepisów odnoszących się do samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej przez podatników działalności

stosowny dokument znajduje się pod adresem: https://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=477c97e2-2553-44bc-b4c4-10876522b9ac&groupId=764034

Bardzo proszę o przesyłanie ewentualnych uwag w sprawie powyższego zagadnienia w terminie do 20 grudnia 2018 roku na adres sekretariat@pracodawcy.pl

konsultacje społeczne

Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Finansów przekazało do konsultacji społecznych niżej wymienione projekty aktów prawnych.

Niestety, Ministerstwo ustaliło niebywale krótki termin zgłaszania uwag. W związku w tym uprzejmie proszę o przesyłanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii do tych projektów w terminie do 14 grudnia 2018 roku do godz. 13.00 na adres kuydowicz@pracodawcy.pl

Rozpoczęto konsultację następujących projektów:

1)     Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 41 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznychhttps://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318958;

2)     Projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnychhttps://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318956;

3)     Projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu przesyłania oświadczenia emitenta, oświadczenia płatnika oraz zgłoszenia w podatku dochodowym od osób prawnychhttps://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318954;

4)     Projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosku o zwrot podatku dochodowego od osób prawnych –  https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318953;

5)     Projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej oświadczenia płatnika, oświadczenia emitenta oraz zgłoszenia w podatku dochodowym od osób fizycznychhttps://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318952;

6)     Projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu przesyłania wniosku o wydanie opinii o stosowaniu zwolnienia, o którym mowa w art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnychhttps://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318957;

7)     Projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu przesyłania wniosku o zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych za pomocą środków komunikacji elektronicznejhttps://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318900.

Krótki termin na konsultacje resort finansów uzasadnił pilną potrzebą przyjęcia przedstawionych propozycji.

Konsultacje społeczne

Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Finansów rozpoczęło następujące konsultacje podatkowe:

  • w sprawie planowanych objaśnień dotyczących stosowania przepisów wprowadzających obowiązek raportowania schematów podatkowych (MDR);

dokumenty dostępne są pod adresem: https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/konsultacje-podatkowe/-/asset_publisher/M1vU/content/zawiadomienie-o-rozpoczeciu-konsultacji-podatkowych-w-sprawie-raportowania-schematow-podatkowych-mdr?redirect=https%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fdzialalnosc%2Fkonsultacje-podatkowe%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_M1vU%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_M1vU

termin zgłaszania uwag określony został na 6 grudnia 2018 roku. Czytaj dalej