propozycje zm. rozp. ws. profilaktycznych posiłków i napojów

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

W załączeniu przesyłamy pismo skierowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do Rady Dialogu Społecznego.

Zawiera ono propozycje resortu dotyczące zmian w rozporządzeniu z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów.

Uprzejmie prosimy o analizę przesłanego dokumentu oraz zgłaszanie uwag do przedstawionych przez Ministerstwo propozycji w terminie do 9 listopada 2016 roku na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl

Powyższe propozycje będą omawiane niebawem na forum Rady Dialogu Społecznego.

 

Z poważaniem
Biuro Związku Pracodawców Polska Miedź

Projekt ustawy o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informujemy o przekazaniu do konsultacji społecznych:

  • Przygotowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej projektu ustawy o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców i programie mobilizacji gospodarki;

Przedmiotowy projekt wraz z uzasadnieniem oraz Oceną Skutków Regulacji dostęp jest pod adresem: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12291006/katalog/12384820#12384820

Z uwagi na potencjalnie istotny wpływ projektowanych regulacji na wykonywanie działalności gospodarczej prosimy o uważną analizę dokumentu oraz zgłaszanie uwag do powyższego projektu w terminie do 16 listopada 2016 roku na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl

 

Z poważaniem
Biuro Związku Pracodawców Polska Miedź

Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informujemy o przekazaniu do konsultacji społecznych:

  • projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących;

przedmiotowy projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz Oceną Skutków Regulacji dostępny jest pod adresem: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12291005/katalog/12384793#12384793 Czytaj dalej

Rozwój sektora elektromobilności – wizje i bariery – wysłuchanie publiczne w Ministerstwie Energii

Ministerstwo Energii zaprasza wszystkie podmioty zainteresowane tematem rozwoju sektora elektromobilności w Polsce do przedstawienia wizji w zakresie barier i wyzwań stojących przed tym sektorem. Wysłuchanie publiczne odbędzie się 28 października 2016 r. w Ministerstwie Energii.

Ministerstwo chce poznać Państwa opinie i wspólnie zastanowić się nad rozwiązaniami, które mogłyby przyczynić się do upowszechnienia wiedzy w tym obszarze. Do udziału w spotkaniu zaproszeni są w szczególności przedstawicieli sektora motoryzacyjnego i sektora elektromobilności, stowarzyszenia branżowe, instytucje trzeciego sektora oraz jednostki zajmujące się badaniami i rozwojem.

W Ministerstwie Energii opracowano pakiet legislacyjny (Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce. Energia do przyszłości, Krajowe Ramy Polityki Rozwoju Infrastruktury Paliw Alternatywnych oraz nowelizacja ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych powołująca Fundusz Niskoemisyjnego Transportu), którego wdrożenie ma na celu stworzenie warunków dla rozwoju elektromobilności Polaków oraz rozwoju przemysłu elektromobilności w Polsce.

Na etapie prac legislacyjnych zidentyfikowano szereg barier. Ich eliminacji służyć powinny zaproponowane działania wykonawcze, stanowiące jednocześnie  impuls do rozwoju polskiego przemysłu elektromobilności. Propozycje Ministerstwa mają stanowić punkt wyjścia do zbudowania kompleksowego pakietu rozwiązań (instrumentów), których kształt w dużej mierze zależeć będzie od wyników dialogu prowadzonego z interesariuszami projektowanych zmian.

Spotkanie odbędzie się 28 października 2016 r. w godz. 9:00-16:00 w Ministerstwie Energii. Zgłoszenia udziału przyjmowane są do 21 października 2016 r. pod adresem e-mail: alicja.pawlowska@me.gov.pl

Godziny spotkań z poszczególnymi zainteresowanymi będą ustalane w zależności od kolejności zgłoszeń i zakresu planowanych prezentacji.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Szanowni Państwo,
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Na stronie internetowej Komitetu Podatkowego Pracodawców RP (link http://www.komitetpodatkowy.pl/pages/konsultacje-aktow-prawnych/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-podatku-akcyzowym ) został zamieszczony Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.

Termin przesyłania uwag – 20 października 2016 r.

W przypadku pytań w powyższym zakresie proszę o kontaktowanie się z Panem Tomaszem Kuydowiczem

e-mail: kuydowicz@pracodawcy.pl