Roszczenia pracownicze

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informujemy o przekazaniu do konsultacji społecznych niżej wymienionych projektów aktów prawnych:

  • projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Przedmiotowy projekt wraz z uzasadnieniem oraz Oceną Skutków Regulacji przesyłamy w załączeniu

Projekt został przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zaproponowane w nim rozwiązania mają na celu przyspieszenie udzielanej pomocy finansowej pracownikom oraz zapewnienie szerszej ochrony roszczeń pracowniczych. Ponadto w sposób bardziej szczegółowy zostało zdefiniowane pojęcie faktycznego zaprzestania działalności. Projekt przewiduje również możliwość wypłaty ekwiwalentu za urlop przysługujący za rok poprzedzający rok, w którym ustał stosunek pracy. Kolejna propozycja dotyczy wydłużenia (z 9 do 12 miesięcy) okresów referencyjnych pomiędzy rozwiązaniem stosunku pracy a datą niewypłacalności pracodawcy.

 

Bardzo prosimy o zgłaszanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii do powyższego projektu w terminie do 20 października 2016 roku na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl

Projekt Polskiej Strategii Kosmicznej

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informujemy o przekazaniu do konsultacji społecznych niżej wymienionych projektów aktów prawnych:

  • projekt Polskiej Strategii Kosmicznej

przedmiotowy projekt dostępny jest pod adresem: https://www.mr.gov.pl/media/26610/PSK_dokonsultacji.pdf

Dokument ten ukazuje potencjalne korzyści płynące z rozwijania technologii kosmicznych w naszym kraju, przede wszystkim w kontekście innowacyjności oraz wytwarzania rozwiązań high-tech.

Bardzo prosimy o zgłaszanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii do powyższego projektu w terminie do 17 października 2016 roku na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl

 

Głogów-16.09.2016_Konsultacje społeczne Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

16 września 2016 r. w Głogowie odbyły się konsultacje społeczne projektu „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, z udziałem Wiceministra Rozwoju Pana Adama Hamryszczaka.

Ministerstwo Rozwoju reprezentował wiceminister Adam Hamryszczak.

konsultacje_pan-minister-adam-hamryszczak

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Związku Pracodawców Polska Miedź Pani Beata Staszków Prezes Zarządu oraz Pan Tomasz Kuydowicz. Ponadto na spotkaniu obecni byli lokalni samorządowcy, przedstawiciele biznesu, świata nauki i mieszkańcy regionu.

Ministerstwo Rozwoju we współpracy z innymi resortami, przygotowało projekt Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – najważniejszego dokumentu wskazującego kierunki rozwoju Polski w perspektywie średniookresowej. Wiodąca w niej jest zasada zrównoważonego rozwoju całego kraju w wymiarze gospodarczym, społecznym, środowiskowym i terytorialnym oraz założenie, że z efektów Strategii skorzystają wszyscy obywatele.

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informujemy o przekazaniu do konsultacji społecznych niżej wymienionych projektów aktów prawnych

  • Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat

Projekt wraz z uzasadnieniem i OSR dostępny jest pod adresem: http://legislacja.gov.pl/projekt/12289552/katalog/12377124#12377124

Bardzo prosimy o zgłaszanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii do powyższego projektu w terminie do 6 października 2016 roku na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl

 

Z poważaniem
Biuro Związku Pracodawców Polska Miedź

Projekt ustawy o Polskiej Służbie Geologicznej

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informujemy o przekazaniu do konsultacji społecznych niżej wymienionego projektu aktu prawnego:

  • Projekt ustawy o Polskiej Służbie Geologicznej

Projekt wraz z uzasadnieniem i OSR dostępny jest pod adresem: http://legislacja.gov.pl/projekt/12289805/katalog/12378473#12378473

Bardzo prosimy o zgłaszanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii do powyższego projektu w terminie do 29 września 2016 roku na adres: kuydowicz@pracodawcy.pl

 

Z poważaniem
Biuro Związku Pracodawców Polska Miedź